زندگانی حجت اسدیان

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: – اتیمولوگ، متخصص فلسفه و فلسفه هنر – متولد ۱۳۳۶ بندر انزلى – ریاست کمیته زبان شناسى زبان مادر جهان – بنیانگذار کوینواتیمولوژى سودورلیان در زبان مادر جهانى – بنیانگذار سیستم معنى شناسى زبان مادر جهانى – بیش از چهل سخنرانى درباره پروتوگوراس دانادل دردانشگاههاى اروپا – مجموعه کوینواتیمولوژى هنر، تخنه، isokostvo، Kunst، Art،… – صاحب ده ها اثر منتشر شده و نشده به زبانهاى آلمانى، انگلیسى و فارسى از جمله مقدمه بر پست متافیزیک: پروتوگوراس...