تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ترقی موسیقی درزمان خسروپرویز

زندگینامه خسرو پرویزساسانی

چکیده ای از زندگی نامه خسرو پرویز نام:خسرو دومزاده:۵۷۰ م.ملیت:ایرانیدین و مذهب:مزدیسناخاندان:خاندان ساساندرگذشته:فوریهٔ ۶۲۸ م.