تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه جاماسب

زندگینامه جاماسب شاه ساسانی

جاماسپ فرزند هوگوه وزیر گشتاسب شاه ( از پادشاهان کیانی و فرزند لهراسپ که زرتشت در زمان او ظهور کرد بوده‌ است ) جاماسب همسر پوروچیستا جوان‌ترین دختر زرتشت بود. جاماسپ را از نخستین فیلسوفان ایرانی می‌دانندبر اساس روایات زرتشتی جاماسپ و…