تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه ماندانا

زندگینامه ماندانا

ماندانا فرزند اخرین پادشاه ماد، آستیاگ، بود. اسمش شاید ریشه در زبان فارسی قدیمی دارد و به معنی عنبر سیاه است.