تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگی گورونانگ

زندگینامه گورو نانک

مذهب ((سيك )) (واژه اى پنجابى به معنى شاگرد) مدعى است كه چكيده نخستين تعاليم ((باباگورونانك )) (پيامبر اين مذهب متولد 1469 م ) است .