تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اسحاق

اسحاق

بر اساس اعتقادات مسیحیت * درستی وعدۀ خدا اسحاق یعنی:او میخندد در کتاب مقدس:تقریبا 137 بار نام او بکار برده شده است.برای دانستن بیشتر در بارۀ این مرد باید کتاب پیدایش به قلم موسی فصل های 21و22و24و26 را بخوانیم. اصل و نسب او:اسحاق…