تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زندگی‌نامه‌ی ایرج میرزا