تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

سخنان ماندگار بزرگان جهان

گزیده سخنان مشاهیر بزرگ جهان

سخنان جبران خلیل جبران

هنگامي كه خداوند مرا همچون سنگريزه اي در اين درياچه ي عجيب انداخت ، آرامش آن را بر هم زد و بر سطح آن دايره هايي نا محدود پديد آوردم. ولي هنگامي كه به اعماق آن رسيدم ، مانند آن آرام شدم.سكوت را به من عطا كن تا به تاريكي هاي شب هجوم آورد.…