گوهرنامه _ ۸۶

حماسه ملی ایرانیان و آرمان شاهنشاهی آنان از پیوند خوردن دو عنصر مهم پهلوانی و دانایی به هم تشکیل شده است ولی به عنوان عامل سوم باید پارسایی را به آن افزود.

_پرفسور کریستن سن

گوهرنامه _ ۸۵

بیا تا جهان را به بد نسپَریم
به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار
همان بِه که نیکی بوَد یادگار

_به بهانه بزرگداشت #فردوسی

گوهرنامه _ ۸۴

و گفت: هر که صبر کند بر صبر خویش، او صابر بود نه آنکه صبر کند و شکایت کند.

_ذکر احمد خضرویه

گوهرنامه _ ۸۳

هیچ لزومی ندارد که انسان دانشمند، مخترع،فیلسوف یا زعیم یا ثروتمند باشد ولی لازم است که با اراده و اعتماد به نفس،باشخصیت ،صادق، امین و درستکار باشد.

_شهید مرتضی مطهری_ به بهانه روز معلم

گوهرنامه _ ۸۲

از ظلم حذر کن اگرت باید ملک
در سایهٔ معدلت بیاساید ملک
با کفر توان ملک نگه داشت ولی
با ظلم و ستمگری نمی‌پاید ملک

_به مناسبت زادروز «رهی معیری»

گوهرنامه _ ۸۱

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.

_آبراهام لینکلن