دسته: بخش ویژه : گوهر نامه

گوهرنامه – ۷۴ ۱

گوهرنامه – ۷۴

تعجب مى کنم از کسى که در جستجوى گمشده اش بر مى آید و حال آن که«خود»را گم کرده و در جستجوى آن بر نمى آید. _امام علی بن ابیطالب منبع: غرر و درر آمدى،ج ۴ – ص ۳۴۰

گوهرنامه – ۷۱ ۰

گوهرنامه – ۷۱

“اگر چه ملت و دین اسلام اختتام ملک و ادیان است، اما مسلمانان بدترین امت و نازلترین قومند” [۱] (چنگیزخان در واکنش به دروغ و دورویی برخی ایرانیان و مسلمانان) “شما تازیکانید، چنان کنید و دروغ گویید، مغول اگر هزار جان در سر آن شود، کشتن اختیار کنند و دروغ نگویند، که دروغ گفتن کارتان باشد، یعنی تازیکان. ازین چیزهاست که خدای تعالی بلای ما بر شما افتاده است.” [۲] [۱] القاشانی، تاریخ اولجایتو، ص۹۱ [۲] طبقات ناصری، ج۲ ص...

گوهرنامه – ۷۰ ۰

گوهرنامه – ۷۰

سزاوار است بشریت، کسانی را که به بررسی عمیقِ تاریخ جهان پرداخته، با آثار خویش سعی کرده‌اند در سعادت همگانی سهمی داشته باشند، مورد تقدیر و قدردانی قرار دهد. – دیودور سیسیلی، کتاب یکم، بند یک