دسته: بخش ویژه : گوهر نامه

گوهرنامه – ۶۸ (پیرامون تقلید) ۱

گوهرنامه – ۶۸ (پیرامون تقلید)

«خداوند از تقلید نهی کرد، مقلدان را نکوهش کرد و آنان را بفرمود تا در جرگه اهل اندیشه و معرفت در آیند و ایشان را بیم داد از پیروی پیشینیان و تقلید اسلاف و مشایخ گذشته» + دکتر اکبر ثبوت‌ «منابع‌ فکری صدرالمتألهین‌ شیرازی» ۹ تیر ۱۳۸۳ «فرو مایگان به آنچه درمیان عوام شهرت یافته، دل می بندند و آنچه از مشایخ و پدران خود شنیده اند، گرچه با برهانی روشن استوار شده باشد، از آن می رمد، ایشان را...

گوهرنامه – ۶۶ ۰

گوهرنامه – ۶۶

براستی من با قلم خود می اندیشم، زیرا سرم اغلب هیچ از آن چه دستم می نویسد، نمی داند. _لودویگ ویتگنشتاین  (فرهنگ و ارزش ترجمه امید مهرگاص۴۳ )