تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

(مشهور

بهاءالدین زکریا (مشهور به بهاءالحق )

بهاءالدین زکریا (مشهور به بهاءالحق ) ، عارف قرن ششم و هفتم ، از مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی و مروج طریقت سهروردیّه در هند. کنیة وی ابومحمد و لقبش بهاءالدین القریشی الاسدی است . جدّ قریشی او، از مکة معظمه به خوارزم و سپس به مُلتان * رفت .…