تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

باباخانِ

باباخانِ چاپوشلو (یا: چاپوشی / چاوشلو)

باباخانِ چاپوشلو (یا: چاپوشی / چاوشلو) ، از یاران و سرداران نادرشاه افشار. در جهانگشای نادری استرآبادی (ص 188 ـ 189)، نام او باباخان چاپوشلو ضبط شده و در نسخه های دیگری از این کتاب چاوشلو آمده است (ص 188، حاشیة 3). مروی در عالم آرای نادری…