باباخانِ چاپوشلو (یا: چاپوشی / چاوشلو)

باباخانِ چاپوشلو (یا: چاپوشی / چاوشلو) ، از یاران و سرداران نادرشاه افشار. در جهانگشای نادری استرآبادی (ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹)، نام او باباخان چاپوشلو ضبط شده و در نسخه های دیگری از این کتاب چاوشلو آمده است (ص ۱۸۸، حاشیه ۳). مروی در عالم آرای نادری همه جا باباخان چاپوشی (ج ۱، ص ۱۱۲، ۲۵۴، ۲۷۹ و مواضع دیگر) و گلستانه در مجمل التواریخ یک جا باباخان چاوشلو (ص ۱۴۶) و در جای دیگر باباخان چاپوشلو ذکر کرده است...