تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پیران

سخنان ارد بزرگ : پیران و خنده

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگخنده در ورای خود رازها در سینه دارد . ارد بزرگخنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . ارد بزرگپیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . ارد…